Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhị nguyên luận
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Khuynh hướng triết học duy tâm cho rằng cơ sở của tồn tại không phải là một mà là hai nguyên lý vật chất và tinh thần xung đột lẫn nhau.
Related search result for "nhị nguyên luận"
Comments and discussion on the word "nhị nguyên luận"