Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Quốc triều hình luật
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Bộ luật được biên soạn dưới triều Lê Thánh Tông, niên hiệu Hồng Đức, còn gọi là luật Hồng Đức. Là bộ luật thành văn xưa nhất của Việt Nam còn lại đến ngày nay. Biên soạn năm 1483, nguyên bản nay không còn. Dựa trên những luật lệ trước đó (các hình thư thời Lý, Trần; các điều luật buổi đầu triều Lê), phát triển thêm theo hệ thống, có tham khảo luật nhà Đường (Trung Quốc). Năm 1777, được tu chỉnh thành bộ Quốc triều hình luật (Lê triều hình luật) gồm 6 quyển, 722 điều. Là cơ sở pháp luật chủ yếu của xã hội Việt Nam truyền thống trong nhiều thế kỷ
Related search result for "Quốc triều hình luật"
Comments and discussion on the word "Quốc triều hình luật"