Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhớ mong
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nghĩ đến người vắng mặt và ước ao được gặp.
Related search result for "nhớ mong"
Comments and discussion on the word "nhớ mong"