Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
nhụng nhịu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Mềm nhũn ra: Đất nhụng nhịu vì mưa.
Related search result for "nhụng nhịu"
Comments and discussion on the word "nhụng nhịu"