Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
những như
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Về phần, còn như: Những như nó thì không làm xong được.
Related search result for "những như"
Comments and discussion on the word "những như"