Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
oang oác
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tiếng gà kêu khi gặp nguy hiểm: Cáo vào chuồng, gà kêu oang oác.
Related search result for "oang oác"
Comments and discussion on the word "oang oác"