Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
obnoxiousness
/əb'nɔkʃəsnis/
Jump to user comments
danh từ
  • tính chất khó chịu, tính chất đáng ghét, ghê tởm
  • tính chất độc
Related words
Comments and discussion on the word "obnoxiousness"