Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
observateur
Jump to user comments
tính từ
 • hay quan sát; có óc quan sát
  • Esprit observateur
   óc hay quan sát
danh từ giống đực
 • người quan sát
  • Un observateur patient
   một người quan sát kiên nhẫn
 • quan sát viên
  • Un observateur des Nations Unies
   quan sát viên Liên Hiệp Quốc
 • (từ cũ; nghĩa cũ) người tuân thủ
  • Observateur des commandements de Dieu
   người tuân thủ giới luật của Chúa
Related search result for "observateur"
Comments and discussion on the word "observateur"