Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
périmé
Jump to user comments
tính từ
 • Quá hạn
  • Passeport périmé
   giấy hộ chiếu quá hạn
 • lạc hậu, lỗi thời
  • Conception périmée
   quan niệm lạc hậu
Related search result for "périmé"
Comments and discussion on the word "périmé"