Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
padishah
/'pɑ:diʃɑ:/ Cách viết khác : (Padshah) /'pædjuəsɔi/
Jump to user comments
danh từ
  • Pađisat, vua (ở Ba-tư, Thổ nhĩ kỳ)
Related search result for "padishah"
Comments and discussion on the word "padishah"