Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
parishioner
/'pæriʃənə/
Jump to user comments
danh từ
  • người dân trong giáo khu; người dân trong xã
Related search result for "parishioner"
Comments and discussion on the word "parishioner"