Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
prisoner
/prisoner/
Jump to user comments
danh từ
 • người bị giam giữ, người tù; con vật bị nhốt
  • political prisoner; state prisoner of state
   tù chính trị
  • to take someone prisoner
   bắt ai bỏ tù; (quân sự) bắt ai làm tù binh
  • prisoner at the bar
   tù phạm bị đem ra xét xử
  • he is a prisoner to his chair
   nó (bị ốm) ngồi liệt trên ghế
  • a fever kept me a prisoner in my bed
   cơn sốt bắt tôi phải nằm liệt giường
 • tù binh ((cũng) prisoner of war)
IDIOMS
 • prisoners' bars (base)
  • trò chơi bắt tù binh (của trẻ con)
 • to make a woman's hand a prisoner
  • được một người đàn bà hứa lấy
Related search result for "prisoner"
Comments and discussion on the word "prisoner"