Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
parlour-boarder
/'pɑ:lə,bɔ:də/ Cách viết khác : (parlour-boarder) /'pɑ:lə,bɔ:də/
Jump to user comments
danh từ
  • học sinh lưu trú ở ngay gia đình ông hiệu trưởng
Related search result for "parlour-boarder"
Comments and discussion on the word "parlour-boarder"