Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
personnaliser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • cá thể hóa
  • Personnaliser un produit
   cá thể hóa một sản phẩm
 • (luật học, pháp lý) pháp nhân hóa
 • (từ cũ, nghĩa cũ) nhân cách hóa
  • Personnaliser un vice
   nhân cách hóa một tật xấu
Related words
Related search result for "personnaliser"
Comments and discussion on the word "personnaliser"