Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
pertaincious
/,pə:ti'neiʃəs/
Jump to user comments
tính từ
  • ngoan cố, cố chấp, dai dẳng; cứng đầu cứng cổ, ương ngạnh, gan lì
Related search result for "pertaincious"
Comments and discussion on the word "pertaincious"