Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
phá dải
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Giật được dải do người khác đang giữ: Phá dải cờ.
Related search result for "phá dải"
Comments and discussion on the word "phá dải"