Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
pháo xiết
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Pháo làm bằng chất lân, khi miết vào chỗ ráp thì nổ lách tách và lòe tia xanh.
Related search result for "pháo xiết"
Comments and discussion on the word "pháo xiết"