Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
phóng túng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tự do, quá trớn, không chịu khép mình vào kỷ luật, đạo đức: Ăn chơi phóng túng.
Related search result for "phóng túng"
Comments and discussion on the word "phóng túng"