Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
phụ tình
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Phụ bạc đối với người mà mình đã yêu.
Related search result for "phụ tình"
Comments and discussion on the word "phụ tình"