Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
phụng dưỡng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Chăm sóc nuôi dưỡng người trên : phụng dưỡng cha mẹ.
Related search result for "phụng dưỡng"
Comments and discussion on the word "phụng dưỡng"