Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
phai nhạt
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nói tình cảm giảm phần thắm thiết: Tình yêu phai nhạt.
Related search result for "phai nhạt"
Comments and discussion on the word "phai nhạt"