Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
phiên thị tỳ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Thị tỳ ở nhà quyền quý rất nhiều, chia ra từng ban và từng phiên mà hầu hạ, nên gọi là phiên thị tỳ
Related search result for "phiên thị tỳ"
Comments and discussion on the word "phiên thị tỳ"