Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
philologize
/fi'lɔlədʤaiz/
Jump to user comments
nội động từ
  • học ngữ văn; nghiên cứu ngữ văn
Related search result for "philologize"
Comments and discussion on the word "philologize"