Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
phong sương
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Gió và sương. Ngb. Những nỗi gian nan khó nhọc: Dầu dãi phong sương.
Related search result for "phong sương"
Comments and discussion on the word "phong sương"