Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
pointillé
Jump to user comments
tính từ
 • chấm chấm
  • Pointillé de grains noirs
   chấm chấm những hạt đen
danh từ giống đực
 • nét chấm chấm
  • Découper suivant le pointillé
   cắt theo nét chấm chấm
 • (nghệ thuật) lối chấm chấm
  • Dessin au pointillé
   lối vẽ chấm chấm
Related search result for "pointillé"
Comments and discussion on the word "pointillé"