Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
ponctuel
Jump to user comments
tính từ
 • đúng giờ; đúng thời gian
  • Un écolier ponctuel
   cậu học trò đúng giờ
 • có hình điểm
  • Source lumineuse ponctuelle
   nguồn sáng điểm
Related search result for "ponctuel"
Comments and discussion on the word "ponctuel"