Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
potato-box
/pə'teitoubɔks/ Cách viết khác : (potato-trap) /pə'teitoutræp/
Jump to user comments
danh từ
  • (từ lóng) mồm
    • shut your potato-box!
      câm cái mồm lại!
Related search result for "potato-box"
Comments and discussion on the word "potato-box"