Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
préparer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • sửa soạn, sắp đặt
  • Préparer le diner
   sửa soạn bữa ăn tối
  • Préparer un logement
   sắp đặt một chỗ ở
 • điều chế
  • Préparer un produit chimique
   điều chế một hóa chất
 • luyện
  • Préparer un élève au baccalauréat
   luyện một học sinh thi tú tài
 • chuẩn bị; bố trí, mưu toan
  • Préparer une fête
   chuẩn bị một ngày lễ
  • prèparer une examen
   chuẩn bị một kỳ thi
  • préparer un coup d'Etat
   mưu toan một cuộc đảo chính
 • chuẩn bị tinh thần; lựa lời nói dần
  • Préparer quelqu'un à une mauvaise nouvelle
   lựa lời nói dần với ai về một tin buồn
Related search result for "préparer"
Comments and discussion on the word "préparer"