Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
pre-audience
/pri:'ɔdjəns/
Jump to user comments
danh từ
  • (pháp lý) quyền được nói trước (của luật sư)
Related search result for "pre-audience"
Comments and discussion on the word "pre-audience"