Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
presumption
/pri'zʌmpʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • tính tự phụ, tính quá tự tin
 • sự cho là đúng, sự cầm bằng, sự đoán chừng; điều cho là đúng, điều cầm bằng, điều đoán chừng; căn cứ để cho là đúng, căn cứ để cầm bằng, căn cứ để đoán chừng
  • there is a strong presumption against the truth of this news
   có căn cứ chắc chắn để chứng minh là tin đó không đúng
  • there is a strong presumption in favour of...
   có căn cứ vững chắc để thiên về
Comments and discussion on the word "presumption"