Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
given
/'givn/
Jump to user comments
động tính từ quá khứ của give
tính từ
 • đề ngày (tài liệu, văn kiện)
  • given under my hand at the Department of Home Affairs, the 17th of May 1965
   do tôi đề ngày và ký tại Bộ Nội vụ ngày 17 tháng 5 năm 1965
 • nếu
  • given good weather I'll go for a walk
   nếu thời tiết tốt tôi sẽ đi chơi
 • đã quy định; (toán học) đã cho
  • at a given time and place
   vào lúc và nơi đã quy định
  • a given number
   (toán học) số đã cho
 • có xu hướng, quen thói
  • given to boasting
   quen thói khoe khoang khoác lác
IDIOMS
 • given in
  • thêm vào coi như phụ lục, thêm vào coi như bổ sung
 • given name
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tên thánh
Related search result for "given"
Comments and discussion on the word "given"