Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
propagande
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền
  • La propagande d'un parti politique
   tổ chức tuyên truyền của một đảng chính trị
  • faire de la propagande pour un nouveau roman
   tuyên truyền cho một cuốn tiểu thuyết mới
 • (tôn giáo) giáo đoàn truyền giáo
Related search result for "propagande"
Comments and discussion on the word "propagande"