Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
properly
/properly/
Jump to user comments
phó từ
 • đúng, chính xác
  • properly speaking
   nói cho đúng
 • (thông tục) hoàn toàn đích đáng, ra trò, hết sức
  • this puzzled him properly
   điều đó làm cho nó bối rối hết sức
 • đúng đắn, đúng mức, thích hợp, hợp thức, hợp lệ, chỉnh
  • behave properly
   hãy cư xử cho đúng mức
Related search result for "properly"
Comments and discussion on the word "properly"