Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
right
/rait/
Jump to user comments
danh từ
 • điều tốt, điều phải, điều đứng đắn; điều thiện
  • to make no difference between right and wrong
   không phân biệt phải trái thiện ác
  • to be in the right
   lẽ phải về mình, có chính nghĩa
 • quyền
  • to have a (the) right to do something
   có quyền làm việc gì
  • right to self-determination
   quyền tự quyết
  • right of work
   quyền lao động, quyền có công ăn việc làm
  • right to vote
   quyền bỏ phiếu
 • quyền lợi
  • rights and duties
   quyền lợi và nhiệm vụ
 • (số nhiều) thứ tự
  • to put (set) something to rights
   sắp đặt vật gì cho có thứ tự
 • ((thường) số nhiều) thực trạng
  • to know the rights of a case
   biết thực trạng của một trường hợp
 • bên phải, phía tay phải
  • to keep to the right
   đi bên phía tay phải
  • from right to left
   từ phải sang trái
 • (chính trị) (the right) phe hữu, phái hữu
 • (thể dục,thể thao) cú đánh tay phải (quyền anh)
 • (săn bắn) phát súng bắn phía tay phải
tính từ
 • thẳng
  • a right line
   một đường thẳng
 • (toán học) vuông
  • right angle
   góc vuông
 • tốt, đúng, phải, có lý
  • to be right in one's reokonings
   tính toán đúng
  • to do what is right
   làm điều phải
  • to be right
   có lý, đúng phải
  • to set one's watch
   right vặn đồng hồ lại cho đúng
  • to set oneself right with someone
   tự mình làm cho người nào hiểu đúng về người nào hiểu cho đúng về mình
 • phái hữu (đối với trái)
  • the right arm
   cánh tay phải
  • on (at) the right hand
   ở phía tay phải; mặt phải (vải...)
 • thích hợp, cần phải có
  • the right size
   cỡ thích hợp, cỡ cần phải có
  • to wait for the right moment
   chờ thời cơ thích hợp
 • ở trong trạng thái (tinh thần hay vật chất) tốt
  • see if the brakes are all right
   hãy xem phanh có hoàn toàn tốt không
  • not right in one's head
   gàn gàn, hâm hâm
IDIOMS
 • to be on the right side of forty
  • (xem) side
 • to be someone's right hand
  • (nghĩa bóng) là cánh tay phải của ai
 • right you are!
  • đồng ý, được đấy!
 • right oh!
  • đồng ý, xin vâng lệnh
phó từ
 • thẳng
  • right ahead of us
   thẳng về phía trước chúng ta
 • ngay, chính
  • right in the middle
   ở chính giữa
 • đúng, phải
  • if I remember right
   nếu tôi nhớ đúng
 • tốt, đúng như ý muốn
  • if everything goes right
   nếu tất cả đều như ý muốn
 • đáng, xứng đáng
  • it serves him right!
   thật đáng đời hắn ta!
 • (trước tính từ hay phó từ) rất, hoàn toàn
  • you know right well that
   anh biết rất rõ ràng
 • (trong một số danh vị, hàm ý tất cả)
IDIOMS
 • the Right Reverend
  • Đức giám mục
  • về bên phải
   • to hit out right and left
    đánh bên phải đánh bên trái, đánh từ phía
 • right away
  • ngay tức thì
 • right here
  • ngay ở đây
 • right now
  • ngay bây giờ
 • right off
  • (như) right away
ngoại động từ
 • lấy lại cho ngay, lấy lại cho thẳng (hướng đi của ô tô, tàu thuỷ...)
  • to right the car
   lấy lại hướng đi của chiếc ô tô cho thẳng
  • to right onself
   lấy lại thăng bằng
 • sửa sai, chỉnh đốn lại, uốn nắn lại
  • to right a mistake
   sửa một lỗi lầm
  • to right a wrong
   uốn nắn lại một sự bất công (một điều sai trái)
 • bênh vực
  • to right the oppressed
   bênh vực những người bị áp bức
nội động từ
 • lại đứng thẳng lên được; không ngả nghiêng tròng trành (tàu thuỷ)
Related search result for "right"
Comments and discussion on the word "right"