Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
prostration
/prostration/
Jump to user comments
danh từ
  • sự nằm úp sấp, sự nằm sóng soài
  • sự phủ phục
  • sự mệt lử, sự kiệt sức; tình trạng mệt lử, tình trạng kiệt sức
Related search result for "prostration"
Comments and discussion on the word "prostration"