Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
proudly
/proudly/
Jump to user comments
phó từ
  • kiêu ngạo, kiêu căng, kiêu hãnh, tự đắc
  • tự hào; hãnh diện
  • lộng lẫy, huy hoàng, uy nghi, hùng vĩ
Related search result for "proudly"
  • Words pronounced/spelled similarly to "proudly"
    portly proudly
Comments and discussion on the word "proudly"