Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
quá khích
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Kịch liệt, quá thiên tả hay thiên hữu: Chủ trương quá khích.
Related search result for "quá khích"
Comments and discussion on the word "quá khích"