Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
quánh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt. Đặc sệt, dính kết với nhau: mật đặc quánh hồ quánh.
Related search result for "quánh"
Comments and discussion on the word "quánh"