Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
quặt quẹo
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt. Thường xuyên đau ốm, khiến người gầy mòn, teo tóp: Thằng bé ốm quặt quẹo suốt.
Related search result for "quặt quẹo"
Comments and discussion on the word "quặt quẹo"