Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
quadratic
/kwə'drætik/
Jump to user comments
tính từ
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) vuông
 • bậc hai, toàn phương
  • quadratic equation
   bình phương bậc hai
  • quadratic fỏm
   dạng toàn phương
danh từ
 • (toán học) phương trình bậc hai
Related words
Related search result for "quadratic"
Comments and discussion on the word "quadratic"