Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
quan điền
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Ruộng do chính qưyền phong kiến cấp cho những kẻ có quan tước.
Related search result for "quan điền"
Comments and discussion on the word "quan điền"