Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
quan liêu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • 1. d. Nh. Quan lại. 2. t. Xa thực tế, ít biết đến thực tế: Tác phong quan liêu.
Related search result for "quan liêu"
Comments and discussion on the word "quan liêu"