Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
résolution
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự biến thành, sự chuyển thành
  • Résolution de l'eau en vapeur
   sự biến nước thành hơi
 • (y học) sự tan (sưng, viêm)
 • (y học) sự mềm ra
 • (luật học, pháp lý) sự hủy
  • Résolution d'un bail
   sự hủy một hợp đồng thuê
 • (lôgic) sự phân tích
 • sự giải quyết; sự giải
  • Résolution d'une difficulté
   sự giải quyết một khó khăn
  • résolution d'une équation
   sự giải một phương trình
 • quyết định, ý định
  • Abandoner sa résoulution
   bỏ ý định
 • nghị quyết
  • Résolution de l'Assemblée nationale
   nghị quyết của Quốc Hội
 • tính kiên quyết
Related search result for "résolution"
Comments and discussion on the word "résolution"