Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
résultant
Jump to user comments
tính từ
 • (vật lý học, toán học) tổng hợp, tổng, hợp
  • Force résultante
   lực tổng hợp, hợp lực
 • (từ cũ, nghĩa cũ) do, bởi... mà ra
  • Droits résultants des traités
   quyền lợi do hiệp ước
danh từ giống đực
 • (toán học) kết thúc
Related search result for "résultant"
Comments and discussion on the word "résultant"