Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
révérence
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự tôn sùng, sự cung kính
  • Traiter la vieillesse avec révérence
   đối xử cung kính với những người già cả
 • sự cúi chào, sự quỳ gối chào
  • révérence parler
   xin thứ lỗi cho chứ (khi nói một điều bất lịch sự)
  • tirer sa révérence
   chào từ biệt; bỏ đi
  • Je vous tire ma révérence, ne comptez pas sur moi
   xin lỗi anh, xin anh đừng có trông mong ở tôi
Related search result for "révérence"
Comments and discussion on the word "révérence"