Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
racketeer
/,ræki'tiə/
Jump to user comments
danh từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kẻ làm tiền bằng mánh khoé gian lận
  • kẻ cướp; găngxtơ
Related search result for "racketeer"
Comments and discussion on the word "racketeer"