Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
rajeunir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm trẻ lại
  • Le sport nous rajeunit
   thể thao làm cho ta trẻ lại
 • làm trẻ ra
  • Ce vêtement le rajeunit
   bộ quần áo ấy làm cho ông ta (trông) trẻ ra
 • làm cho thên tươi tắn
  • Le printemps rajeunit la nature
   mùa xuân làm cho tạo vật thêm tươi tắn
 • đổi mới
  • Rajeunir un équipement
   đổi mới thiết bị
 • cho tuổi trẻ hơn, thay bằng lớp người trẻ hơn, trẻ hóa
  • Vous me rajeunissez de cinq ans!
   anh cho tôi trẻ hơn đến năm tuổi
  • Rajeunir les cadres d'un parti
   thay cán bộ một đảng bằng lớp người trẻ tuổi hơn, trẻ hóa cán bộ một đảng
nội động từ
 • trẻ lại
  • Elle a rajeuni
   bà ta đã trẻ lại
 • lấy lại vẻ tươi tắn cũ (một ngôi nhà khi được sửa sang lại...)
Related search result for "rajeunir"
Comments and discussion on the word "rajeunir"