Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
redundancy
/ri'dʌndəns/ Cách viết khác : (redundancy) /ri'dʌndənsi/
Jump to user comments
danh từ
  • sự thừa, sự thừa dư
  • sự rườm rà (văn)
Related search result for "redundancy"
Comments and discussion on the word "redundancy"