Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
refresher
/ri'freʃə/
Jump to user comments
danh từ
 • tiền trả thêm (cho luật sư khi vụ kiện kéo dài)
 • điều nhắc nhở
 • (thông tục) sự giải khát, đồ giải khát
  • let's have a refresher
   chúng ta uống cái gì đi
 • (định ngữ) để nhắc nhở lại, để bồi dưỡng lại, ôn luyện lại
  • a refresher course
   lớp bồi dưỡng lại, lớp ôn luyện lại (những cái đã học trước)
Related search result for "refresher"
Comments and discussion on the word "refresher"