Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
registered
/'redʤistəd/
Jump to user comments
tính từ
 • đã đăng ký
  • registered pattern
   kiểu đã đăng ký (tại toà)
 • bảo đảm (thư)
  • registered letter
   thư bảo đảm
Related search result for "registered"
Comments and discussion on the word "registered"